Geen verzendkosten boven € 50

Persoonlijk contact

Groot assortiment

Gratis snoep boven € 300

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­din­gen en verkooptransacties van JIP, van welke aard dan ook en hoe dan ook ge­naamd. Eveneens vallen hier on­der alle toekomstige aanbiedin­gen en ver­kooptransacties.

2. STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toe­pas­sing, tenzij JIP uit­druk­ke­lijk schriftelijk, geheel dan wel ge­deeltelijk, hiervan afstand doet. Eventuele inkoop voorwaarden van de wederpartij zijn van toepassing indien hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door JIP is in­gestemd. Op verwijzing naar inkoop voorwaarden op schrifte­lijke bestellingen van derden hoeft JIP geen acht te slaan.

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOM­STEN

Overeenkomsten zijn pas bin­dend indien deze schriftelijk door JIP zijn bevestigd, dan wel doordat JIP aan­vangt met de uitvoering van de overeen­komst, dan wel dat JIP tot feitelijke levering is overgegaan.

De door JIP ver­strekte ge­gevens in prospectussen, prijs­couranten, offertes, web­sites en andere uitingen zijn niet bindend.

4. ANNULERING

Indien de wederpartij een over­een­komst met JIP wenst te annuleren, dan is de weder­partij annuleringskosten ver­schuldigd, van 15 % van het met de overeen­komst gemoeide factuur bedrag (exclusief BTW), vermeerderd met eventuele transportkosten.

5. PRIJZEN

De prijzen van JIP zijn in Euro, exclusief BTW. JIP is gerechtigd om prijsverho­gende factoren, zoals heffingen, belastin­gen en toeslagen aan de weder­partij door te berekenen.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

a. De door JIP opgegeven of overeengekomen levertijd, geldt steeds bij benadering.
b. Levering vindt plaats af fabriek ten­zij anders is overeengeko­men.
c. Het risico voor de goederen gaat bij aflevering over op de weder­partij.

7. UITGEBREID EIGENDOM VOORBEHOUD

a. Door JIP aan wederpartij geleverde artikelen, blijven haar onvervreemdbaar eigendom tot het moment waar op de koop­prijs van de artikelen, met inbe­grip van rente en kosten, volle­dig aan JIP zijn betaald.
b. Indien JIP naast de vor­de­ring genoemd in artikel 7a. andere vorderingen op de we­derpartij heeft, worden ge­noemde artikelen pas eigendom van de wederpartij na algehele betaling van alle vor­derin­gen van JIP op we­derpartij.
c. Wederpartij is niet bevoegd de arti­kelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvo­rens betaling daarvan volle­dig heeft plaatsgevonden.
d. Wederpartij is verplicht de in­houd van deze eigendomsvoor­behoud be­paling, ter kennis te brengen aan degene aan wie door wederpartij door JIP geleverde artike­len, al dan niet tot zekerheid, in (stil) pand is gegeven.
e. In geval van toerekenbare tekort­koming, is de wederpartij verplicht de goederen op eerste verzoek van JIP terug te geven. De we­derpartij zal gecre­diteerd worden voor de markt­waarde van de goe­deren op de dag van de terug­name van de goederen.
f. Wederpartij verleent JIP reeds nu het recht om in voor­ko­mende gevallen al die plaatsen te betreden waar haar goederen zich bevinden teneinde haar ei­gen­domsrecht uit te kunnen oe­fenen.
g. Terugname, als bedoeld in dit arti­kel, laat onverlet het recht van ge­bruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten.

8. OVERMACHT

a. Overmacht is overmacht con­form art. 6:75 BW.
b. Indien door overmacht de leve­ring meer dan één maand ver­traagd wordt, zijn zowel JIP als de wederpartij bevoegd de overeen­komst te ontbinden.

9. BETALING

a. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
b. Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is de we­derpar­tij, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in ver­zuim. Op dat mo­ment worden alle openstaande facturen van JIP direct en volledig opeisbaar.
c. De wederpartij is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente ver­schuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
d. Indien JIP door het ver­zuim van wederpartij genood­zaakt is de vordering ter incasso uit han­den te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kos­ten, zoals ad­ministratiekosten, gerechtelijke en buitengerechte­lijke kosten waaron­der begrepen de kosten voor een faillissementsaanvragen, voor reke­ning van de wederpartij. De bui­ten­gerechtelijke incas­sokosten be­dra­gen tenminste 15% van het onbetaald gebleven be­drag, met een absoluut mini­mum van € 150,00.
e. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige overeen­komst van JIP of indien er bij JIP anders­zins gerede twijfel bestaat om­trent de beta­lingscapaciteit van de wederpartij, is JIP bevoegd de levering van zaken uit te stellen, totdat de weder­partij zekerheid voor de vor­de­ring en betaling van de te leve­ren zaken heeft verschaft.

10. AANSPRAKELIJKHEID

a. JIP is noch jegens weder­partij nog jegens derden aan­spra­kelijk voor schade, door welke oor­zaak dan ook ontstaan, in ver­band met door verkoper geleverde za­ken, behoudens in­dien rechtens vast is komen te staan dat één en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van JIP.
b. JIP is in geen enkel ge­val aansprakelijk voor gevolg schade van de wederpartij.
c. De wederpartij vrijwaart JIP van alle aanspraken van der­den, ter zake van de door JIP geleverde zaken, tenzij rech­tens vast komt te staan dat één en andere te wij­ten is aan grove schuld of opzet van JIP.
d. Onverminderd het onder a. be­paalde blijft het bedrag van de schade­vergoeding beperkt tot het factuur bedrag van de gele­verde zaken.

11. RECLAMES

a. De wederpartij dient de gele­verde zaken binnen 8 dagen na levering grondig op gebreken te controle­ren.
b. Alle reclames dienen binnen 8 da­gen, nadat de wederpartij een ge­brek heeft geconstateerd, al­thans redelijkerwijs heeft kun­nen con­stateren, schriftelijk bij JIP te worden gemeld. Na deze termijn kan de weder­partij geen beroep meer doen op gebrekkig­heid.
c. In geval van slechte levering, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve mogen zijn, zij zal nooit recht geven op de eis tot schadevergoeding.

12. AFMETINGEN

a.    Dozen zijn binnenwerks gemeten en in maten in millimeters. De maten worden vermeld in de volgorde: lengte – breedte – hoogte.
b. Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of –5mm tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13. KWALITEITSVERSCHILLEN

De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de kleur, alsmede voor kleine afwijkingen in het karton.

14. ONDER- EN OVERLEVERING

Ten aanzien van het bestelde aantal zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan: 20% bij partijen van minder dan 1000 stuks. 15% bij partijen van 1000 stuks tot en met 5000 stuks. 10% bij partijen van meer dan 5000 stuks.

15. HEFFINGEN

Alle heffingen door of vanwege overheden opgelegd dan wel voorkomend uit voor de golfkarton industrie geldende maatregelen of convenanten zullen worden doorberekend.

16. TOEPASSELIJK RECHT

a. Op de overeenkomst tussen Per­fekt Pak en de wederpartij is Nederlands recht van toepas­sing.
b. Alle geschillen zullen worden be­slecht door de rechtbank te Leeuwarden, tenzij JIP het geschil aanhangig maakt bij een andere, volgens de competentie regels bevoegde, recht­bank.